OFERTA - Biuro Rachunkowe ZOJAN

Przejdź do treści

Menu główne:

Księgi Handlowe:
1. Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika
w postaci księgi rachunkowej,
   
na którą składają się:
  - dziennik
  - konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
  - zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych
2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:
  - odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług
  - ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  - ewidencje wyposażenia
3. Sporządzanie deklaracji podatkowych
4. Sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:
1. Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej
  – podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  – ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
  – ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  – ewidencji wyposażenia,
  - dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.
2. Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Ryczałt Ewidencjonowany:
1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej:
   - ewidencji ryczałtu
   - ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
   - wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
   - dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.
2) sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Karta podatkowa:
Najprostsza metoda rozliczeń z fiskusem, jest to - obok ryczałtu ewidencjowanego - zryczałtowana forma opodatkowania przychodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej. Obowiązki podatnika ograniczają się do gromadzenia wystawionych przez podatnika dokumentów sprzedaży, ewidencji zatrudnienia, a także prowadzenia kart przychodów pracowników. Ponadto podatnicy opłacający podatek w formie karty są zwolnienie

z podatku VAT - z tym, że ze zwolnienia mogą zrezygnować i wybrać
opodatkowanie na zasadach ogólnych czynności podlegających regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku akcyzowym.

Kadry i Płace
1. Prowadzenie ewidencji pracowników
2. Prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych
3. Prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy
4. Rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie
5. Rejestracja zwolnień lekarskich
6. Wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace
7. Sporządzanie sprawozdań Z03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane)
8. Dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów)
9. Prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników
10. Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującymi
    przepisami
11. Sporządzanie list płac
12. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja
13. Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
    kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych
14. Naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło
15. Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia
    społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń
16. Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS,  sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA)
    – na paskach wynagrodzeń
17. Sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A)
18. Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R),
    oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie
19. Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników
20. Wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego